DMCA

Tất cả nội dung trên giangsonmynhan.vn được gửi đến giangsonmynhan.vn qua email hoặc có sẵn ở nhiều nơi khác nhau trên Internet và được cho là thuộc phạm vi công cộng. Nội dung (bao gồm hình ảnh và video) được đăng được cho là được đăng theo các quyền của chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ.)

Thông báo vi phạm bản quyền

giangsonmynhan.vn tuân thủ 17 U.S.C. § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên giangsonmynhan.vn hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua bất kỳ công cụ tìm kiếm nào và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải cung cấp thông tin bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi và vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  • Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm giangsonmynhan.vn.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Phải có chữ ký của người được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Vui lòng gửi thông báo vi phạm qua email tới địa chỉ contact.gsmn@gmail.com

Vui lòng cho phép chúng tôi một hoặc hai ngày để nhận được phản hồi qua email. Lưu ý rằng việc gửi khiếu nại của bạn qua email cho các bên khác như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết được yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm trễ do khiếu nại không được gửi đúng cách. Cảm ơn.

Cập nhật

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web này được cập nhật lần cuối vào: 24/8/2023

· Nếu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài liệu này, những thay đổi đó sẽ được đăng nổi bật tại đây.


All the content on giangsonmynhan.vn is either submitted to giangsonmynhan.vn by email or is readily available in various places on the Internet and believed to be in public domain. Content (including images and videos) posted are believed to be posted within our rights according to the U.S. Copyright Fair Use Act (Title 17, U.S. Code.)

Notification of Copyright Infringement

giangsonmynhan.vn is in compliance with 17 U.S.C. § 512 and the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on giangsonmynhan.vn or if links to your copyrighted material are returned through any search engine and you want this material removed, you must provide a written communication that details the information listed in the following section. Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys’ fees) if you misrepresent information listed on our site that is infringing on your copyrights. We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter.

The following elements must be included in your copyright infringement claim:

  • Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
  • Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address.
  • You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in giangsonmynhan.vn search results.
  • A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
  • A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.

Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.

Please send the infringement notice via email to contact.gsmn@gmail.com

Please allow us a day or two for an email response. Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due the complaint not properly being filed. Thanks.

Update

This site disclaimer was last updated on: 24/8/2023

· Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.